"Пътят от хиляди мили започва от първата крачка", казва китайският философ Лао Дзъ – за това и детската градина е най-важна в процеса на образование, смятаме ние, екипът от педагози на ДГ "Морска звезда".

Всички знаем, че стъпването за първи път в детската градина е труден период за цялото семейство. Адаптацията към новата среда е индивидуален процес за всяко дете, който протича между три страни – тази на педагозите, на родители и на личността на детето.

В тази връзка екипът на ДГ "Морска звезда" разработи проект за плавен преход от дома към детската градина на децата от първите групи. Проектът "На градина ще сме двама – тръгвам заедно с мама!" спечели макисмален брой точки и е финансиран по национална програма "Успяваме заедно" на Министерството на образованието и науката.

За трите първи възрастови групи ще бъде осигуренa методическа, психологична и материална подкрепа с цел свеждане до минимум негативните преживявания на децата от първата раздяла със семейната среда.

Включването на семейството в живота и дейностите на детската градина е ефективна мярка за разгръщане потенциала  на детската личност. Основните цели на проекта са осигуряване на среда в детската група, която е близка до семейната; създаване на семейна общност за взаимопомощ по време на прехода на детето към учебно-възпитателния процес; и прилагане на иновативни методи, които подпомогат адаптацията на детето при постъпването в детската градина. Дейностите ще бъдат съобразени с изискванията на епидемиологичната обстановка в страната.