През учебната 2022-2023 година, ДГ "Морска Звезда", участва в проект на МОН "Подкрепа за приобщаващо образование". Целта на проекта е осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. Със средствата по проекта е създадена - Психомоторна зала.
Психомоториката е метод за подкрепа на детското развитие, който има за цел да подпомогне психологическото съзряване на детето чрез игра. Под формата на игра и занимания с психомоторни модули в Психомоторната зала децата на възраст между 0 и 8 години използват действието, удоволствието и връзката с другите като основа за развитие на личността си. По-конкретно, заниманията работят в полза на фини и груби моторни способности, координация око - ръка, баланс, разбиране за време и пространство, възприятие, внимание, взаимодействие с материалите, разпознаване на стимулите, потискане на пасивността, засилване на вниманието към другите, подобряване на социалната компетентност, обучение за съвместна работа, обучение за справяне с емоционалността, учене за приемане на отговорности и способност за поставяне на мястото на другия. Включено е и научаване на основните правила за комуникация. Психомоториката по света се разглежда както като образователна дисциплина, допълваща педагогическите практики в детската градина