Изяви, награди

Детска градина „Морска звезда” е институция, в която се реализира цялостно обучение и възпитание на децата по посока достигане ДОС. Процесът на обучение е целодневен и подчинен на утвърден дневен режим.

Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

В учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време - допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка, следобеден сън, хранене - сутрешна закуска, обяд и две задължителни подкрепителни закуски.

В една група в детската градина работят двама учители и един помощник възпитател, а в детска ясла – две медицински сестри и две детегледачки.