Детски спорт

Цел: повишаване на общата физическа дееспособност при децата в детските градини чрез прилагане на съвременни педагогически практики предвидени в държавните образователни изисквания и допълнени с методи и похвати даващи начална компетенция за над десет вида спорт.

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично

Срок на обучение: целогодишно

Ръководител:  Николай Гочков