Религия

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично

Срок на обучение:октомври - май

Ръководител: Мария Иванова