Народни танци

Заниманията се провеждат 2 пъти седмично

Срок на обучение от м. Октомври до м. Май

Треньор: …………………………