IIIа група „Дъга “

Даниела Донева - учител

Радослава Дончева – ст. учител

Соня Иванова – пом.възпитател