IIIа група „Златна рибка“  

Маргарита Дечева – учител

Блага Димова - учител

Дора Войкова - пом.възпитател