IVа група „Златна рибка“  

Маргарита Дечева – учител

Миглена Стоянова - учител

Дора Войкова - пом.възпитател