IVа група „Звънче“

Светла Шейтанова -   учител

Кристина Шивачева - учител

Веселина Грудева - пом.възпитател