IVа „Делфин“

Мария Маринова –  ст.учител

Дарина Николова – учител

Минка Пирева - пом.възпитател