Европейска схема „Училищен плод”

За деца от I до IV група в детска градина

Срок: от 15 септември до 31 май

Правна рамка

Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема ”Училищен плод” и Схема „Училищно мляко", приета с ПМС № 251 от 2016 г.