"Ела с нас"

През учебната 2020/ 2021 година Детска Градина "Морска звезда" работи по проект, финансиран от програма Еразъм +. Проектът "Ела с нас" е насочен към придобиване на нови ключови компетентности на педагогическия персонал и внедряването им в ежедневната работа с децата. Учителите обогатяват своите умения чрез посещение и обмен на опит в Предучилищна институция "Наша радост", гр. Суботица, Сърбия. През пролетните месеци на 2021 година ще бъдaт наблюдавани методически подходи в предучилищното образование, свърани с ICT, STEM, екологично възпитание, методи за обучение на открито, работа с билингви, проектно-базирано обучение, работа в международни проекти, организиране и управление на образователната среда и др.

Проектът ще доведе до по-пълно използване на съвременни подходи на възпитание и образование в детската градина и добавяне на нови елементи в методиката и практическата работа на учителите в ДГ "Морска звезда". Проектът ще повлияе върху практическата работа с децата в детската градина, взаимоотношенията учител-дете-родител, ще се подобри психо-емоционалния климат в детската градина и ще съдейства за най-доброто развитие на личността на детето в детска градина "Морска звезда".