Прием

Приемът на децата се извършва по електронен път.

Всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските детски градини и ясли на територията на Община Бургас се регистрират в Eлектронната система за записване на деца в детски градини и ясли на територията на Община Бургас.

Класирането при приема на деца се осъществява на базата на точкова система.

Всяка година Община Бургас публикува:

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА  в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищана територията на община Бургас.

Извън електронния прием, в детската градина могат да се приемат деца, при наличие на свободни места в групите.

Необходими документи за записване в детската градина:

1. Акт за раждане на детето (копие)
2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)

 • копие на акт за смърт
 • копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
 • копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
 • копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство
 • копие на лична карта или адресна регистрация

ВАЖНО!!! Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да бъдат приети, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени с протокол от РЗИ.

Медицински документи при постъпване на детето в ДЕТСКА ЯСЛА

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската ясла.
 1. Личен здравен картон и имунизационен паспорт на детето, съдържащ данни за извършените имунизации + копие на паспорта за имунизации.
 2. Лична здравно-профилактична карта /от личния лекар на детето или изтеглете от прикачения файл/.
 3. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 4. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 5. Изследване от ХЕИ - микробиология - давност 15 дни от датата на издаване.
 6. Изследване от ХЕИ - паразитология - давност 15 дни от датата на издаване.
 7. Изследване на кръв и урина - давност 30 дни от датата на издаване.
 8. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детското заведение - давност 3 дни преди постъпване.
 9. Васерман на един от родителите - важи 6 месеца.

Медицински документи при постъпване на детето в ДЕТСКА ГРАДИНА

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската градина.
 1. Личен здравен картон и имунизационен паспорт на детето, съдържащ данни за извършените имунизации + копие на паспорта за имунизации. 
 2. Лична здравно-профилактична карта /от личния лекар на детето или изтеглете от прикачения файл/.
 3. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 4. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 5. Изследване от РЗИ - микробиологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 6. Изследване от РЗИ - паразитологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 7. Изследвания на кръв и урина на детето, срок 7 дни от датата на издаване.
 8. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детското заведение, давност 3 дни преди постъпване.
 9.  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 10.  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.