Европейска схема „Училищно мляко”

За деца от I до IV група в детска градина

Срок: от 15 септември до 31 май

 

Правна рамка

Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения -  Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", приета с ПМС № 251 ОТ 2016 Г.