КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

О Б Я В А

През учебната 2020/ 2021 година, по проекта "Ела с нас", финансиран от програма Erasmus+ на Европейската Комисия, 7 педагога от на ДГ "Морска звезда" ще обменят опит с ПИ "Наша радост" в гр. Соботица, Сърбия.

В тази връзка се провежда подбор на участниците в проекта.

Изисквания:

  1. Постоянен трудов договор в ДГ ,,Морска звезда''.
  2. Образователно-квалификационна степен „магистър" или ,,бакалавър'', специалност ,,Предучилищна и училищна педагогика'' .
  3. V ПКС.
  4. Най-малко три години непрекъснат педагогически стаж в ДГ ,,Морска звезда''.
  5. Сертификати за преминати обучения за иновативни методи в детската градина, включително свързани с  преодоляване на агресията при децата.
  6.  Комуникативни умения – работа в екип; работа с  деца; работа с родители; умение за мотивиране и убеждаване.
  7. Компютърни умения – Microsoft Office, Internet.
  8. Работa по проекти (вътрешни или външни).
  9. Владеене на чужд език .

 

Необходими документи:

1. Заявление за участие.

2. Europass автобиография.

3. Мотивационно писмо.

 

След събеседването ще бъдат излъчени участниците и ще започне подготовката им за мобилност, която включва и езиков курс. Обменът на опит е предвиден да се проведе в продължение на една седмица през юни 2021 година. Мобилността ще бъде съобразена с актуалната епидемиологична обстановка.

Моля, подавайте вашите документи в срок до 30 ноември 2020 г.