„Дъга от детски интереси” – Iа и Iб групи

Цел:

  1. Насърчаване на децата към самостоятелен избор на дейност според интересите им.

  2. Развиване на фината моторика и творческото мислене.                

„Вълшебства от български приказки”- IIа и IIб групи

 Цел:

  1. Развиване на свързаната реч и обогатяване на речниковия запас на децата.

  2. Запознаване с българския фолклор и традиции.

  3. Възпитаване на нравствени качества и добродетели чрез театрализирана игра.                       

„Работилница за чудеса” - IIIа, IIIб и IIIв групи                                                                           

   Цел:

      1. Екологично възпитание.

      2. Развиване творческото мислене и въображение на децата.

      3. Развиване на фина моторика.                             

 „Малки изследователи” – IVа и  IVб групи 

      Цел:

  1. Да се дадат достъпни знания за живата и неживата природа, процеси и явления.

  2. Да се развие наблюдателност и логическо мислене.

  3. Създаване на нагласа за учене през целия живот.