Iа, Iб  групи„ Хубаво е в детската градина “

Цел: Плавна и безболезнена адаптация на децата от първите групи.

Задачи:

1.         Да се насърчат децата към дейности, съобразени с възрастовите им особености и интереси, с цел по - бърза и лесна адаптация в детската градина.

2.         Да се развие фината моторика  и творческо мислене на децата.

3.         Да се възпита положително отношение към овладяване на специфични умения, гарантиращи на децата относителна самостоятелност.

IIа, IIб и IIв групи – „Дъга от спортни интереси“

ЦЕЛ: Развиване на физическите качества на децата и осъзнаване на взаимовръзката „Двигателна активност – здраве“.

ЗАДАЧИ:

1.   Да се формира положително отношение към игровата двигателна дейност;

       2.  Да са усъвършенстват овладени естествено – приложни движения – ходене, бягане, хвърляне, скачане, лазене;

3.   Да се обогати игровата двигателна култура у децата с музикално подвижни игри и народни игри.

IIIа, IIIб групи - „Цветно петолиние”

Цел:  Обогатяване представите на децата за музиката и развитие на художествено-творческите им  способности.

Задачи:

  1. Да се формира любознателност, интерес и потребност у децата за по-задълбочено общуване с музиката.
  2. Да се запознаят децата с различни стилове музика и графичните символи за означаване на музикален тон- нота.
  3. Да се потопят децата в невероятната образователна сила на  музиката и чрез различни видове игри да подобрят движенията, въобръжението и своята сензитивност.

IVа и IVб групи – „Малки еколози”

Цел: Да се постави началото на екосъобразно поведение у децата.

Задачи:

1.Да се посочат пътища за общуване на човека с природата, от които зависи здравето на хората.

2. Децата да участват в различни инициативи и експерименти свързани с опазването на околната среда- грижи за растенията и животинския свят, опазване на въздуха и водата, изграждане на ценностна система ориентирана към природосъобразен и здравословен начин на живот.

3.Изграждане на позитивно отношение към природата чрез екологичното възпитание.