Учебната 2020-2021 постави пред системата на предучилищното образование редица предизвикателства и въпроси, свързани с това как децата да се развиват хармонично и пълноценно и как да развиват своите компетенции в условия на усложнени епидемиологични условия, как да се съхрани психичното им здраве и да се подпомогне комуникацията с деца и възрастни.

Това наложи необходимостта  да се търсят нови иновативни практики за дистанционно взаимодействие и работа с децата чрез помощта на родителите.

 Следвайки тази динамика на промените, нашият екип реши да протегне ръка на семействата на децата от ДГ „Морска звезда” като разработи помагало за родители. В него чрез кратки и достъпни описания и снимков материал ще напътстваме възрастните, които полагат грижи за децата в домашна среда, как най-пълноценно да използват ресурсите на дома и околната среда и как да осигурят условия за развитие, в които нашите възпитаници спокойно и последователно да придобиват нужните за възрастта компетенции и знания, описани в държавните образователни стандарти за предучилищно образование.

Ученето не е епизодично явление, което да носи на всяка цена белезите на академизма: книжки, учебни пособия, тетрадки и др. Ние целим да подпомогнем родителите в търсенето и намирането на баланс между задължителните социални ангажименти като работа, грижа за семейството, участие в обществения живот и др. и от друга страна в приоритетите свързани с хармоничното и пълноценно развитие на детето им, като им помогнем да осъзнаят, че ученето в детска възраст е свързано най-вече с личните преживявания на детето, играта и опознаването на света.

Чрез този иновативен подход за взаимодействие със семейната общност ние ще дадем сигурност на родителите, че детската градина продължава да подкрепя процесът на съзряване и израстване на детската личност дори и в условия на дистанционно образование, ще подпомогнем общуването между децата и възрастните и ще мотивираме родителите в ежедневното планиране на заниманията и игрите на децата. Това ще предотврати опасността от недостатъчно стимулиране на човешките взаимодействия, което води до по-ниски обучителни постижения, което на свой ред ощетява бъдещото развитие на детето.

Важен мотив при изготвянето на проекта  беше да се запази водещата роля на образователната институция в периода, в който децата нямат възможност да посещават детската градина при дистанционно обучение, отсъствие по болест, отпуск, ваканция и др. чрез предлагане на ефективни дейности, оценени от учителите като ефективни и полезни за детското развитие.